Volgens de Arbeidsomstandighedenwet dient iedere onderneming een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren, met als doel de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden planmatig te beheersen. Naast het feit dat de RI&E wettelijk verplicht is, levert het uw bedrijf ook interessante informatie op waarop het arbo-beleid in de organisatie kan worden bijgesteld.

Voor een goede RI&E is het zaak de mogelijke gevaren te inventariseren, te bezien of deze gevaren ook daadwerkelijk een risico opleveren en daarbij dient de omvang van dat risico te worden vastgesteld. Om dit te kunnen doen is onvoorwaardelijke toegang noodzakelijk tot alle, van belang zijnde, informatie binnen het bedrijf. De RI&E hoeft niet op alle onderwerpen even gedetailleerd te zijn. Dit hangt af van de aard van de risico’s. Een meer gedetailleerde RI&E is in elk geval nodig voor onderwerpen waarvoor in de wet een aparte inventarisatieplicht bestaat.

ErgoVisie zorgt na de inventarisatie voor rapportage met plan van aanpak. In het plan van aanpak staan de maatregelen vermeld om de aanwezige risico's te voorkomen of te beperken. Het plan van aanpak is een belangrijke voorwaarde voor een gestructureerde aanpak van arbeidsom­stan­digheden. Het is ook mogelijk om te kiezen voor het ArboManagementSysteem, zodat de RI&E een dynamisch karakter krijgt en het gemakkelijker is de risico’s in het bedrijf te managen. Zie hiervoor de informatie bij Digitale RI&E.

Meer weten?

Neem contact op voor aanvullende informatie of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek.